Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ HÀNG HẢI
Số hiệu:5240/CHHVN-KHCNMT
Cơ quan ban hành:Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản:Công văn điều hành
Người ký:Nguyễn Hoàng
Ngày ban hành:26/12/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực:01/01/2018
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:5240.CHHVN-KHCNMT.signed.pdf

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:5240/CHHVN-KHCNMT

V/v: Sử dụng chữ ký số khi thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

Các cảng vụ hàng hải: Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Đồng Nai, Quy Nhơn và Quảng Ngãi.

 

          Để bảo đảm tính pháp lý của hồ sơ khai báo và đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hành chính cho tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh tại cảng biển thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 8156/TCHQ-CNTT ngày 14/12/2017 gửi các hãng tàu, đại lý hãng tàu và các đại lý giao nhận đề nghị từ ngày 01/01/2018 sử dụng chữ ký số khi khai báo hồ sơ làm thủ tục cho tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

          Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng hải thông báo cho các các hãng tàu, đại lý hãng tàu và các đại lý giao nhận liên quan về việc sử dụng chữ ký số theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 8156/TCHQ-CNTT ngày 14/12/2017 (gửi kèm theo).

          Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng hải triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng (để b/c);

- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng

 

Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252