Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


KH vận chuyển hành khách tuyến bờ ra đảo từ ngày 12/02/2020 – 21/02/2020

       CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                                                                        

 CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU                                                        

              

 

BẢNG TỔNG HỢP

Kế hoạch vận chuyển hành khách tuyến bờ ra đảo: tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo;

tuyến Trần Đề - Côn Đảo, tuyến Cần Thơ – Trần Đề - Côn Đảo

Từ ngày 12/02/2020 – 21/02/2020

(Bảng tổng hợp được lập trên cơ sở báo cáo kế hoạch vận chuyển hành khách trên

các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo của các doanh nghiệp vận tải)

 

 

I - TUYẾN VŨNG TÀU -  CÔN ĐẢO

 

TT

 

 

Ngày

 

Đầu tuyến

Vũng Tàu

Đầu tuyến

Côn Đảo

 

Tên tàu

 

Chủ tàu

Ghi chú

Giờ đến

Giờ rời

Giờ đến

Giờ rời

01

12/02/2020

17h20

 

 

13h30

Côn Đảo Express 36

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

02

13/02/2020

 

08h00

11h50

 

Côn Đảo Express 36

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

03

13/02/2020

 

17h00

 

 

Côn Đảo 10

Ban quản lý cảng

Bến Đầm

 

04

14/02/2020

 

 

06h00

 

Côn Đảo 10

Ban quản lý cảng

Bến Đầm

 

05

14/02/2020

17h20

 

 

13h30

Côn Đảo Express 36

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

06

15/02/2020

 

08h00

11h50

 

Côn Đảo Express 36

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

07

16/02/2020

17h20

 

 

13h30

Côn Đảo Express 36

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

08

16/02/2020

 

 

 

17h00

Côn Đảo 10

Ban quản lý cảng

Bến Đầm

 

09

17/02/2020

06h00

 

 

 

Côn Đảo 10

Ban quản lý cảng

Bến Đầm

 

 

TT

 

 

Ngày

 

Đầu tuyến

Vũng Tàu

Đầu tuyến

Côn Đảo

 

Tên tàu

 

Chủ tàu

Ghi chú

Giờ đến

Giờ rời

Giờ đến

Giờ rời

10

18/02/2020

 

08h00

11h50

 

Côn Đảo Express 36

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

11

18/02/2020

 

17h00

 

 

Côn Đảo 10

Ban quản lý cảng

Bến Đầm

 

12

19/02/2020

 

 

06h00

 

Côn Đảo 10

Ban quản lý cảng

Bến Đầm

 

13

19/02/2020

17h20

 

 

13h30

Côn Đảo Express 36

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

14

20/02/2020

 

08h00

11h50

 

Côn Đảo Express 36

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

15

20/02/2020

 

 

 

17h00

Côn Đảo 10

Ban quản lý cảng

Bến Đầm

 

16

21/02/2020

06h00

 

 

 

Côn Đảo 10

Ban quản lý cảng

Bến Đầm

 

17

21/02/2020

17h20

 

 

13h30

Côn Đảo Express 36

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

II. TUYẾN TRẦN ĐỀ - CÔN ĐẢO

 

TT

 

 

Ngày

 

Đầu tuyến

Trần Đề

Đầu tuyến

Côn Đảo

 

Tên tàu

 

Chủ tàu

Ghi chú

Giờ đến

Giờ rời

Giờ đến

Giờ rời

01

12/02/2020

15h30

08h00

10h30

13h00

Superdong Con Dao I

Công ty CP tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang

 

02

12/02/2020

14h00

 

 

12h00

Trưng Trắc

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

03

13/02/2020

15h30

08h00

10h30

13h00

Superdong Con Dao I

Công ty CP tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang

 

 

TT

 

 

Ngày

 

Đầu tuyến

Trần Đề

Đầu tuyến

Côn Đảo

 

Tên tàu

 

Chủ tàu

Ghi chú

Giờ đến

Giờ rời

Giờ đến

Giờ rời

04

13/02/2020

 

09h00

11h00

 

Trưng Trắc

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

05

14/02/2020

15h30

08h00

10h30

13h00

Superdong Con Dao I

Công ty CP tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang

 

06

14/02/2020

17h00

 

14h30

 

Superdong Con Dao II

Công ty CP tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang

 

07

14/02/2020

14h00

 

 

12h00

Trưng Trắc

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

08

15/02/2020

 

09h00

11h00

 

Trưng Trắc

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

09

15/02/2020

15h30

08h00

10h30

13h00

Superdong Con Dao I

Công ty CP tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang

 

10

15/02/2020

13h00

14h30

17h00

10h30

Superdong Con Dao II

Công ty CP tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang

 

11

16/02/2020

15h30

08h00

10h30

13h00

Superdong Con Dao I

Công ty CP tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang

 

12

16/02/2020

13h00

 

10h30

 

Superdong Con Dao II

Công ty CP tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang

 

13

16/02/2020

14h00

 

 

12h00

Trưng Trắc

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

14

17/02/2020

15h30

08h00

10h30

13h00

Superdong Con Dao I

Công ty CP tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang

 

15

18/02/2020

15h30

08h00

10h30

13h00

Superdong Con Dao I

Công ty CP tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang

 

16

18/02/2020

 

09h00

11h00

 

Trưng Trắc

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

17

19/02/2020

15h30

08h00

10h30

13h00

Superdong Con Dao I

Công ty CP tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

 

Ngày

 

Đầu tuyến

Trần Đề

Đầu tuyến

Côn Đảo

 

Tên tàu

 

Chủ tàu

Ghi chú

Giờ đến

Giờ rời

Giờ đến

Giờ rời

18

19/02/2020

14h00

 

 

12h00

Trưng Trắc

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

19

20/02/2020

15h30

08h00

10h30

13h00

Superdong Con Dao I

Công ty CP tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang

 

20

20/02/2020

 

09h00

11h00

 

Trưng Trắc

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

21

21/02/2020

15h30

08h00

10h30

13h00

Superdong Con Dao I

Công ty CP tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang

 

22

21/02/2020

14h00

 

 

12h00

Trưng Trắc

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

 

III. TUYẾN CẦN THƠ - CÔN ĐẢO

Tạm ngưng hoạt động.

IV. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÁC TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG TRÊN TUYẾN:

1. Tàu Superdong Con Dao I:

Hô hiệu: 3WAA; Số IMO: 9840386; Chiều dài lớn nhất L.O.A: 46,0m; Tổng dung tích GT: 254; Sức chở: 306 hành khách; Chủ tàu: Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang; Số điện thoại Thuyền trưởng: Ông Việt – 0985586991; Hotline Chủ tàu: 0907030356; 0939488846.

2. Tàu Superdong Con Dao II:

Hô hiệu: 3WSP7; Số IMO: 9850056; Chiều dài lớn nhất L.O.A: 46,0m; Tổng dung tích GT: 254; Sức chở: 306 hành khách; Chủ tàu: Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang. Số điện thoại Thuyền trưởng: Ông Thanh – 0974606031; Hotline Chủ tàu: 0907030356; 0939488846.

3. Tàu Côn Đảo 10:

Hô hiệu: Côn Đảo 10; Số IMO: 9024425; Chiều dài lớn nhất L.O.A: 55,17m; Tổng dung tích GT: 710; Sức chở: 150 hành khách; Chủ tàu: Ban Quản lý cảng Bến Đầm. Số điện thoại Thuyền trưởng: Ông Bên – 0913899498; Hotline Chủ tàu: 0919025527; 0913172388.

4. Tàu Côn Đảo Express 36:

Hô hiệu: XVHD3; Số IMO: 9879600; Chiều dài lớn nhất L.O.A: 46,85m; Tổng dung tích GT: 680; Sức chở: 598 hành khách; Chủ tàu: Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc. Số điện thoại Thuyền trưởng: Ông Hà – 0914882319; Hotline Chủ tàu: 0907279279; 0387797168.

5. Tàu Trưng Trắc:

Hô hiệu: XVIZ3; Số IMO: 9886483; Chiều dài lớn nhất L.O.A: 46,85m; Tổng dung tích GT: 682; Sức chở: 598 hành khách; Chủ tàu: Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc. Số điện thoại Thuyền trưởng: Ông Hóa – 0327338191; Hotline Chủ tàu: 0907279279; 0387797168.

 

Ghi chú: Trường hợp kế hoạch có thay đổi do thời tiết hoặc thay đổi phương tiện, giờ khởi hành sẽ kịp thời cập nhật và thông báo đến các cơ quan liên quan để phối hợp.

 

Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 11 tháng 02 năm 2020CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252