NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU
 Tải file thông tin đầy đủ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  252  /QĐ-CHHVN

 

Hà Nội, ngày  28  tháng 4 năm 2014 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố mở vùng đón trả hoa tiêu

trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 


CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

   Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-CHHVN ngày 04/4/2013 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc duyệt đề cương, dự toán chi phí khảo sát địa hình, thiết lập vùng đón, trả hoa tiêu tại vùng nước cảng biển Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế và Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Công bố mở vùng đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài thực hiện dịch vụ hoa tiêu hàng hải, cụ thể như sau:

 1. Vùng đón trả hoa tiêu cho tàu thuyền vào, rời các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và tàu thuyền quá cảnh Việt Nam sang Căm-Pu-Chia qua sông Tiền như sau:
 2. a) Vùng 1: cho tàu thuyền có chiều dài lớn nhất không quá 135 m và mớn nước không quá 7,5 m (trừ các tàu thuyền quy định tại Vùng 3) đón hoa tiêu, được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm A, B, C, D có tọa độ như sau:

 Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

1020’46’’

1070 03’00’’

1020’43’’

1070 03’07’’

B

1020’52’’

1070 03’22’’

1020’48’’

1070 03’29’’

C

1020’01’’

1070 03’34’’

1019’58’’

1070 03’41’’

D

1019’56’’

1070 03’12’’

1019’52’’

1070 03’18’’

 1. b) Vùng 2: cho tàu thuyền có chiều dài lớn nhất không quá 135 m và mớn nước không quá 7,5 m (trừ tàu thuyền quy định tại Vùng 3) trả hoa tiêu, được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm E, G, H, I có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

1020’48’’

1070 02’43’’

1020’45’’

1070 02’50’’

G

1020’39’’

1070 02’04’’

1020’35’’

1070 02’11’’

H

1019’11’’

1070 02’25’’

1019’08’’

1070 02’32’’

I

1019’21’’

1070 03’04’’

1019’17’’

1070 03’11’’

 1. c) Vùng 3: cho tàu thuyền chở xăng dầu, hàng hóa nguy hiểm, độc hại có tổng dung tích từ 5.000 GT trở lên; tàu thuyền có chiều dài lớn nhất trên 135 m hoặc mớn nước trên 7,5 m đón, trả hoa tiêu và tàu thuyền khác có yêu cầu, được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm K, L, M, N có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

K

1017’00’’

1070 04’00’’

1016’56’’

1070 04’06’’

L

1017’00’’

1070 06’00’’

1016’56’’

1070 06’06’’

M

1015’28’’

1070 06’00’’

1015’25’’

1070 06’06’’

N

1015’28’’

1070 04’00’’

1015’25’’

1070 04’06’’

 1. Vùng 4: cho tàu thuyền đón, trả hoa tiêu để vào, rời các cảng dầu khí ngoài khơi trong điều kiện thời tiết xấu, được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm N, M, O, P có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

N

1015’28’’

1070 04’00’’

1015’25’’

1070 04’06’’

M

1015’28’’

1070 06’00’’

1015’25’’

1070 06’06’’

O

1014’00’’

1070 06’00’’

1013’56’’

1070 06’06’’

P

1014’00’’

1070 04’00’’

1013’56’’

1070 04’06’’

Điều 2.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu có trách nhiệm:

 1. Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại vùng đón trả hoa tiêu nêu trên và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.
 2. Căn cứ mật độ tàu thuyền, điều kiện khai thác, điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật, bố trí vị trí đón, trả hoa tiêu cho tàu thuyền có thông số kỹ thuật phù hợp; bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải cho tàu thuyền và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
 3. Lập phương án phân luồng giao thông hàng hải cho tàu thuyền hoạt động tại khu vực.

Điều 3.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, tổ chức hoa tiêu hàng hải và cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ quy định của Quyết định này, quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong vùng đón trả hoa tiêu nêu trên.

Điều 4.

 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2014.
 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng liên quan của Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc các Cảng vụ hàng hải: Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tho, Đồng Nai, Đồng Tháp, Giám đốc các tổ chức hoa tiêu hàng hải và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 • Như Điều 4;
 • Bộ GTVT (để b/c);
 • UBND các tỉnh liên quan;
 • Cục trưởng (để b/c);
 • Các Phó Cục trưởng;
 • Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
 • Sở GTVT các tỉnh liên quan;
 • Lưu VT, PC (3 bản).

 

 

 

 

 KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Bùi Thiên Thu

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thiết lập mới thí điểm báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái

VTU – 69 – 2015

Vùng biển:          Tỉnh Bà Rịa – VũngTàu.

Căn cứ Công văn số 3595/CHHVN-KHCNMT ngày 03/9/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc cho phép thiết lập thí điểm AIS ảo tại khu vực Vịn hGành Rái;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-CHHVN ngày 28/4/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Công bố mở vùng đón trả hoat iêu trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới thí điểm báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế vùng 3 và 4 khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái với những đặc tính nhận biết như sau:

 • Tọa độ địa lý vùng 3 khu vực đón trả hoa tiêu:

Tên phao

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Số nhận dạng

(MMSI)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

“HT1”

10°17’00” N

107°04’00” E

10°16’56” N

107°04’06” E

995746001

“HT2”

10°17’00” N

107°06’00” E

10°16’56” N

107°06’06” E

995746002

“HT3”

10°15’28” N

107°06’00” E

10°15’25” N

107°06’06” E

995746003

“HT4”

10°15’28” N

107°04’00” E

10°15’25” N

107°04’06” E

995746004

 • Tọa độ địa lý vùng 4 khu vực đón trả hoa tiêu:

Tên phao

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Số nhận dạng

(MMSI)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

“HT3”

10°15’28” N

107°04’00” E

10°15’25” N

107°04’06” E

995746003

“HT4”

10°15’28” N

107°06’00” E

10°15’25” N

107°06’06” E

995746004

“HT5”

10°14’00” N

107°06’00” E

10°13’56” N

107°06’06” E

995746005

“HT6”

10°14’00” N

107°04’00” E

10°13’56” N

107°04’06” E

995746006

 • Tác dụng: Khống chế khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái;
 • Dải tần hoạt động: 156-162.5 MHz;
 • Tần số phát thông tin: Liên tục.