NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26256424
  • Đang online: 32
BIỂU MẪU THỦ TỤC TÀU ĐẾN, RỜI CẢNG
Chấp thuận việc thực hiện sửa chữa, vệ sinh tàu thuyền hoặc thực hiện các hoạt động hàng hải khác trong vùng nước cảng biển nếu có ảnh hưởng đến phương án phòng, chống cháy nổ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHẤP THUẬN VIỆC THỰC HIỆN SỬA CHỮA, VỆ SINH TÀU THUYỀN HOẶC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI KHÁC TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN NẾU CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ.

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Người làm thủ tục gửi văn bản đề nghị đến Cảng vụ hàng hải.

b) Giải quyết TTHC:

Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản đ nghị, Cảng vụ hàng hải tổ chức lấy ý kiến và có văn bản trả lời; trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

2.  Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp; thông qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cho phép tiến hành các hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải theo mẫu.

- Bản sao phương án phòng, chống cháy nổ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ hàng hải;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ hàng hải;

c) Cơ quan phối hợp: các Đơn vị liên quan.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản trả lời của Cảng vụ hàng hải.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

Văn bản đề nghị cho phép tiến hành các hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Trước khi thực hiện sửa chữa, vệ sinh tàu thuyền hoặc thực hiện các hoạt động hàng hải khác trong vùng nước cảng biển, Chủ tàu, Thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền phải hoàn tất thủ tục hành chính này.

- Nếu thuyền trưởng, Chủ tàu thuê các đơn vị bên ngoài thực hiện, đơn vị thực hiện phải xuất trình các giấy tờ sau:

          + Giấy chỉ định đơn vị thực hiện;

          + Hồ sơ năng lực của đơn vị thực hiện;

          + Giấy chứng nhận các phương tiện, thiết bị tham gia thực hiện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của pháp luật hàng hải;

          + Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, danh sách người trực tiếp thực hiện.

11.  Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015;

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

- Thông tư 57/2015/TT-BGTVT ngày 19/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải.

Các thủ tục hành chính khác