Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


BAN LÃNH ĐẠO

 


 

Sơ đồ tổ chức:

 

  • Giám đốc: phụ trách lãnh vực tổ chứ, tài chính
  • PGĐ: Pháp chế; thủ tục tàu thuyền.
  • PGĐ: An toàn - an ninh Hàng hải, thanh tra hàng hải.
  • PGĐ: Quản lý kết cấu hạ tầng cảng cho thuê, khoa học công nghệ.

 


CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 • Điện thoại: (84-0254) 3856270
 • Điện thoại: (84-0254) 3512811
 • Điện thoại: (84-0254) 3512237
 • Di động: (84) 0918148252