NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
Sơ đồ tổ chức
THÔNG TIN PHÒNG, BAN

 

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Phòng Tài vụ

3. Phòng Thủ tục tàu thuyền

4. Phòng Pháp chế

5. Phòng Thanh tra

6. Phòng An toàn - An ninh Hàng hải

7. Đại diện CVHHVT tại Phú Mỹ

8. Đại diện CVHHVT tại Côn Đảo

9. Trạm Thường trực CVHHVT tại Thị Vải