NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26161968
  • Đang online: 9
Văn bản điều hành

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, HÀNG KHÔNG) ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 (16/10/2021)

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, HÀNG KHÔNG)

(BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1812/QĐ-BGTVT NGÀY 16/10/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI)

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 18/2021/TT-BTNMT NGÀY 29/10/2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN CỤ THỂ THUỘC THẨM QUYỀN GIAO KHU VỰC BIỂN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (15/10/2021)

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 18/2021/TT-BTNMT NGÀY 29/10/2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN CỤ THỂ THUỘC THẨM QUYỀN GIAO KHU VỰC BIỂN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2021/QĐ-TTG NGÀY 24/3/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (28/09/2021)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2021/QĐ-TTG NGÀY 24/3/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN NĂM 2021 - 2025 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (10/09/2021)

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn năm 2021 - 2025 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2268/QĐ-CVHHVT ngày 10/9/2021 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1589/QĐ-BGTVT NGÀY 27/8/2021 (31/08/2021) Tải file nội dung

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1589/QĐ-BGTVT NGÀY 27/8/2021

Tin khác