Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
Số hiệu:38/2010/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành:Liên bộ, Ngành
Loại văn bản:Thông tư
Người ký:Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành:14/12/2010
Thời gian bắt đầu hiệu lực:15/02/2011
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:TT 38_2010_TT-BTNMT .doc

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

______________

Số: 38/2010/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội,  ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra

tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển

________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUY ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển.

Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Website của Bộ;

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

- Lưu: VT, TCBH ĐVN, KH, PC.

  1. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn ĐứcCác văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252