NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

 • Số người truy cập: 26256504
 • Đang online: 28
BIỂU MẪU THỦ TỤC TÀU ĐẾN, RỜI CẢNG
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

     CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM      

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU         _______________________________

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

 

   Số: 313 /CVHHVT-PCHH
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

                     Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02  năm 2017

   

 

  

Kính gửi:

- Các Doanh nghiệp cảng;

- Các Đại lý/Chủ tàu;

- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

 

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu xin công bố danh mục các thủ tục hành chính theo thẩm quyền cơ quan giải quyết, trong đó bao gồm các thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi giải quyết thủ tục hành chính như sau:

 

 1. Danh mục các thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi giải quyết thủ tục hành chính:
  Bao gồm tên, nội dung thủ tục hành chính theo Phụ lục I.
 1. Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi giải quyết thủ tục hành chính:
  Bao gồm tên, nội dung thủ tục hành chính theo Phụ lục II.
  Các thủ tục hành chính theo Phụ lục II đã được xây dựng Quy trình giải quyết thủ tục theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001- 2008 và đã được Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu công bố.
 2. Địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử nơi giải quyết thủ tục hành chính của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để tổ chức cá nhân liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như sau:

          3.1. Trụ sở văn phòng chính Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu:

- Địa chỉ: Số 02, đường Quang Trung, Phường 1, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Số điện thoại 0643856270/ 0643512811/ 0915241066.

- Địa chỉ thư điện tử: phapchecangvuhanghaivungtau@yahoo.com

- Trang Web cơ quan: http://cangvuhanghaivungtau.gov.vn

           3.2. Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Phú Mỹ:

- Đại diện thường trực tại Cái Mép:

Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Mép - Xã Phước Hòa, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

Điện thoại/fax: 0643.893093/ 0917942166.

- Trạm thường trực tại Thị Vải :

Địa chỉ: Đường số 3 - Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

Điện thoại/fax: 0643.893126/ 0918014066.

 3.3. Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Côn Đảo:

Địa chỉ: Thị trấn Côn Đảo – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

Điện thoại/fax: 0643.830056/ 0917756166.

Trong thời gian tới, khi Bộ luật Hàng hải Việt Nam có hiệu lực từ 01/7/2017, các quy định mới của pháp luật sẽ được ban hành để bổ sung đồng bộ, một số thủ tục hành chính sẽ được thay đổi và điều chỉnh để phù hợp với thực tế,  khi đó Danh mục các thủ tục hành chính theo Phụ lục I và Phụ lục II sẽ được điều chỉnh và thông báo.

 Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu xin thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, triển khai thực hiện./.     

 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Giám đốc (thay b/c);

- Các PGĐ (để p/hợp);

- Sở TT & TT tỉnh BRVT (để p/hợp);

- Các phòng, ĐD CVHHVT (để t/hiện);

- Niêm yết tại nơi giải quyết TT;

- Trang Web CVHHVT;

- Lưu: PCHH; VT.

 

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Cẩm

 

 

 

Phụ lục I

 

Danh mục các thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi giải quyết thủ tục hành chính - Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

(Ban hành kèm công văn số 313/ CHHVT-PCHH ngày 24/ 02/ 2017 của

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu)

 

STT

 

Tên thủ tục

 

Văn bản QPPL quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển.

Nghị định số

21/2012/NĐ- CP

Cảng vụ HH

 

2

Tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển.

Nghị định số

21/2012/NĐ- CP

Cảng vụ HH

 

3

Tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh.

Nghị định số

21/2012/NĐ- CP

Cảng vụ HH

 

4

Tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài xuất cảnh.

Nghị định số

21/2012/NĐ- CP

Cảng vụ HH

 

5

Tàu thuyền nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi.

Nghị định số

21/2012/NĐ- CP

Cảng vụ HH

 

6

Tàu thuyền xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi.

Nghị định số

21/2012/NĐ- CP

Cảng vụ HH

 

7

Tàu thuyền nước ngoài quá cảnh.

Nghị định số

21/2012/NĐ- CP

Cảng vụ HH

 

8

Cấp Giấy phép cho phương tiện thủy nội địa vào cảng biển

Thông tư số

10/2013/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

9

Cấp Giấy phép cho phương tiện thủy nội địa rời cảng biển.

Thông tư số

10/2013/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

10

Thủ tục đến cảng biển đối với tàu thuyền có tổng trọng tải từ 200 DWT trở xuống, mang cờ quốc tịch của quốc gia có chung biển giới với Việt Nam. 

Thông tư số

10/2013/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

11

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài.

Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT

Chi cục ĐTNĐ hoặc Cảng vụ Hàng hải

Chưa phát sinh thủ tục hành chính tại CVHHVT

12

Thủ tục vào cảng, bến của tàu khách cao tốc.

Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT

Cảng vụ hoặc Ban Quản lý bến

 

13

Thủ tục rời cảng, bến của tàu khách cao tốc.

Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT

Cảng vụ hoặc Ban Quản lý bến

 

14

Thủ tục điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển.

Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

15

Thủ tục điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển.

Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

16

Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa vào cảng biển.

Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

17

Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa rời cảng biển.

Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

18

Cấp Giấy phép chạy thử cho tàu thuyền đang đóng hoặc sửa chữa, hoán cải.

Thông tư số

10/2013/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

 

 

  

Phụ lục II

 

Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi giải quyết thủ tục hành chính - Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

(Ban hành kèm công văn số 313 /CHHVT-PCHH ngày 24/ 02 /2017 của

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu)

 

STT

 

Tên thủ tục

 

Văn bản QPPL quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Phê duyệt phương án đảm bảo an toàn hàng hải.

Nghị định số

21/2012/NĐ- CP

Cảng vụ HH

 

2

Chấp thuận thực hiện sửa chữa, vệ sinh tàu thuyền hoặc thực hiện các hoạt động hàng hải khác trong vùng nước cảng biển.

Nghị định số

21/2012/NĐ- CP

Cảng vụ HH

 

3

Chấp thuận tiến hành các hoạt động lặn hoặc các công việc ngầm dưới nước.

Nghị định số

21/2012/NĐ- CP

Cảng vụ HH

 

4

Thẩm định - phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển.

Thông tư số

27/2011/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

5

Cấp  phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa.

Thông tư số 04/2012/TT-BGTVT

Bộ GTVT,

Cảng vụ HH

 

6

Đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo.

Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

7

Chấp thuận xây dựng công trình liên quan đến vùng nước cảng biển, luồng hàng hải.

Thông tư số

10/2013/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

8

 Cấp Sổ thuyền viên.

Thông tư số

07/2012/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

9

Cấp lại Sổ thuyền viên.

Thông tư số

07/2012/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

10

Công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải.

Thông tư số 07/2015/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

11

Thực hiện hoạt động tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu.

Thông tư số

20/2012/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

 

Các thủ tục hành chính khác