NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26256573
  • Đang online: 42
BIỂU MẪU THỦ TỤC TÀU ĐẾN, RỜI CẢNG
Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải

 

1. Trình tự thực hiện:

          - Trước khi tiến hành xây dựng, thi công các cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước, chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải.

          - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính (hoặc gửi bằng các hình thức phù hợp khác) tới Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

          2. Cách thức thực hiện:

          a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC):

Hồ sơ TTHC nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính (hoặc gửi bằng các hình thức phù hợp khác) tới Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đối với các trường hợp phải lập phương án bảo đảm an toàn hàng hải sau:

+ Xây dựng các công trình cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải và khu nước, vùng nước;

+ Xây dựng các công trình giao cắt với vùng nước cảng biển, luồng hàng hải hoặc các công trình có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải như cầu, đường dây điện, cáp treo, các công trình ngầm, giàn khoan, phong điện, thủy điện, nhiệt điện và các công trình tương tự khác;

+ Các công trình thi công, đầu tư xây dựng trong vùng biển Việt Nam ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.

          b) Giải quyết TTHC:

          Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ hồ sơ:

          + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cảng vụ hàng hải khu vực hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

          + Nếu hồ sơ hợp lệ thì chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cảng vụ hàng hải khu vực phải có văn bản phê duyệt phương án đảm bảo an toàn hàng hải và gửi trực tiếp cho chủ đầu tư hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

+ Trước khi phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải, Cảng vụ Hàng hải khu vực tổ chức lấy ý kiến của doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan; doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được phê duyệt theo quyết định của chủ đầu tư.

          + Riêng đối với các công trình xây dựng các công trình giao cắt với vùng nước cảng biển, luồng hàng hải hoặc các công trình có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải như cầu, đường dây điện, cáp treo, các công trình ngầm, giàn khoan, phong điện, thủy điện, nhiệt điện và các công trình tương tự khác, trước khi phê duyệt, Cảng vụ hàng hải phải lấy ý kiến chấp thuận của Cục Hàng hải Việt Nam. Chậm nhất 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cảng vụ hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản chấp thuận phương án bảo đảm an toàn hàng hải gửi Cảng vụ hàng hải; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017;

- Bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình;

- Bản sao bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình;

- Bản chính phương án bảo đảm an toàn hàng hải, gồm các nội dung cơ bản sau:

    + Thông tin chung về công trình, dự án đầu tư xây dựng gồm: Tên công trình, dự án; tên và địa chỉ của chủ đầu tư; vị trí thi công, xây dựng; quy mô xây dựng;

+ Thời gian thi công, xây dựng;

+ Biện pháp thi công được duyệt;

+ Biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải;

+ Phương án tổ chức và phối hợp thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

          Chậm nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân có hoạt động tiến hành xây dựng, thi công các cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước cảng biển Vũng Tàu.

          6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam; Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

d) Cơ quan phối hợp: Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, doanh nghiệp hoa tiêu hàng hải và các cơ quan, đơn vị liên quan trong khu vực.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Văn bản phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải.

- Văn bản phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải phải ghi rõ: Thông tin chung về công trình, dự án; thời gian bàn giao mặt bằng; thời gian thi công, xây dựng; biện pháp thi công; biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải; việc lắp đặt, điều chỉnh báo hiệu; phương án tổ chức, phối hợp thực hiện, kiểm tra, giám sát và các nội dung cần thiết khác.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Văn bản đề nghị phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017.

10. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Số:………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……., ngày … tháng … năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải

Kính gửi: Cảng vụ hàng hải……………..1

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………………………

Đăng ký kinh doanh: ……………………..…….. ngày …… tháng ….. năm ….. tại ………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………….

Đề nghị Cảng vụ hàng hải ……….. xem xét, phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình xây dựng các công trình khác trong vùng nước cảng biển theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 về quản lý hoạt động hàng hải với các thông tin dưới đây:

1. Tên công trình: …………………………………………………………………………………..

2. Vị trí xây dựng công trình: …………………….………………………………………………..

3. Thời gian xây dựng công trình:…………………………………………………………………

4. Bản sao văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).

5. Văn bản kèm theo: ………………………………………………………………………………

- Bản sao Quyết định đầu tư xây dựng công trình;

- Bản sao bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình;

- Bản chính Phương án bảo đảm an toàn hàng hải.

Kính đề nghị Cảng vụ hàng hải …………………. xem xét, giải quyết./.

 

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Các thủ tục hành chính khác