NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
TIN HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (13/11/2020)

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thực hiện Quyết định số 1744/QĐ-CHHVN ngày 09/11/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu năm 2020, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng:

- Vị trí Sỹ quan máy: 01 viên chức;

- Vị trí Theo dõi thi hành pháp luật (hạng III): 01 viên chức;

- Vị trí An toàn – An ninh hàng hải (hạng III): 01 viên chức;

- Vị trí Thủ tục tàu thuyền (hạng III): 02 viên chức.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức (theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010):

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Nội dung, hình thức và thời gian xét tuyển viên chức: thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:

3.1.Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự xét tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

3.2.Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

a) Hình thức thi: phỏng vấn.

b) Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, kỹ năng người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm: 100 điểm.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (theo quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ).

4.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xác ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

4.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục 4.1 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức.

5.1.Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 4 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

5.2. Trường hợp có 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

5.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Địa điểm, thời gian đăng ký và tổ chức xét tuyển viên chức

6.1. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu (địa chỉ: Số 02 Quang Trung, Phường 1, TP Vũng Tàu).

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, từ 13/11/2020 đến ngày 16 giờ 55 phút 13/12/2020.

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu Phụ lục 03 kèm theo Kế hoạch này.

- Hình thức gửi Phiếu đăng ký dự tuyển: Gửi trực tiếp tại địa điểm nộp phiếu hoặc gửi qua đường bưu chính. Trường hợp gửi theo đường bưu chính thì thời gian tiếp nhận tính theo dấu Bưu điện đến.

6.2. Thời gian tổ chức xét tuyển:

- Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển: ngày 15/12/2020.

- Vòng 2: Tổ chức phỏng vấn, dự kiến ngày 22/12/2020 (tại địa điểm: Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, địa chỉ: số 56 Trần Phú, Phường 5, TP Vũng Tàu).

7. Hoàn thiện hồ sơ

7.1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

7.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

8. Kinh phí tổ chức tuyển dụng

Trích từ nguồn chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị trong năm 2020.

Chi tiết tiêu chuẩn, điều kiện vị trí dự tuyển tại Phụ lục 01; tiến độ thực hiện việc tuyển dụng viên chức của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu năm 2020 tại Phụ lục 02; Mẫu đơn đăng ký dự tuyển tham khảo tại Phụ lục 03.

Mọi thắc mắc giải đáp xin liên hệ theo số điện thoại: 0254.3512237, phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

Phụ lục 01 - Tiêu chuẩn, điều kiện vị trí dự tuyển.pdf

Phụ lục 02 - Tiến độ thực hiện việc tuyển dụng viên chức của CVHHVT năm 2020.pdf

Phụ lục 03 - Phiếu Đăng ký dự tuyển.docx

 

 

Tin khác
TỔ CHỨC RÀ SOÁT, KIỂM TRA VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI, KIỂM ĐỊNH ĐỊNH KỲ CẦU CẢNG, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI (14/05/2021)
RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH NHẰM PHÁT HIỆN NHỮNG BẤT CẬP, KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CẮT, GIẢM CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (NẾU CÓ) (12/05/2021)
CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (09/04/2021)
ĐỘI BÓNG ĐÁ CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ TỨ HÙNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (31/03/2021)
CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU TỔ CHỨC GẶP MẶT THÂN MẬT NHÂN KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP ĐƠN VỊ (22/3/1991 - 22/3/2021) (29/03/2021)
THÔNG BÁO HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẤT NGẬP NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2021 (02/02/2021)
THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (29/01/2021)
CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT AN TOÀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021 (26/01/2021)
THÔNG BÁO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH (19/01/2021)
CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2021 (17/12/2020)
THÔNG BÁO CHUYỂN TRỤ SỞ LÀM VIỆC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (18/11/2020)
TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC THI "TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2020" (12/11/2020)
12345678910